Wakil Rektor I − Dr. Ir. H. Abdul Rahim Nanda, M.T.

Dr. Ir. H. Abdul Rahim Nanda, M.T.

Wakil Rektor I

Pimpinan Lainnya