Wakil Rektor I − Ir. H. Abdul Rahim Nanda, M.T.

Ir. H. Abdul Rahim Nanda, M.T.

Wakil Rektor I

Pimpinan Lainnya