Wakil Rektor I

Ir. H. Abdul Rahim Nanda, M.T.

Wakil Rektor I