Wakil Rektor IV

Ir. H. Saleh Molla, M.M.

Wakil Rektor IV