Rektor − Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M.

Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M.

Rektor

Pimpinan Lainnya